Zadzwoń: 95 749 22 40 lub 661 353 767
INFORMUJEMY, ŻE SKLEP INTERNETOWY JEST ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA
PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT,
DOSTAWY NIE BĘDĄ REALIZOWANE.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego AleGarden.pl

Sklep internetowy AleGarden.pl, działający pod adresem www.alegarden.pl, jest prowadzony przez WERTH-HOLZ S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jasna nr 14/16A, 00-041 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292194, płatnika podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 957-09-85-492.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów w Sklepie prowadzonym pod marką AleGarden.pl, umieszczonym na stronie internetowej www.alegarden.pl.

§1. Postanowienia Ogólne

1. Sklep internetowy AleGarden.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet tylko i wyłącznie na terenie Polski.

2. W Sklepie Internetowym AleGarden.pl są sprzedawane wyłącznie towary oryginalne. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.alegarden.pl.

3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.)

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się następujące zwroty należy przez nie rozumieć:

Cena – wartość Towarów podana przy każdym przedmiocie na stronie internetowej Sklepu wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

Dostawca – podmiot, który na zlecenie Sprzedawcy dokonuje dostawy zamówionego Towaru do Klienta.

kc - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Klient – konsument, jak i inna osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszt dostawy – ponoszony prze Klienta koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wyznaczonego przez Klienta.

Sklep - oznacza sklep umieszczony na stronie internetowej www.alegarden.pl należący do Sprzedawcy i prowadzony pod marką AleGarden.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca - WERTH-HOLZ S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Jasna nr 14/16A, 00-041 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292194.

Towary – przedmioty uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.

Umowa – wynikająca z realizacji Zamówienia umowa na zakup Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Zamówienie – zlecenie zakupu za Cenę złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Dostawa Towarów zakupionych w Sklepie może być dokonana jedynie na terytorium Polski.

§2. Realizacja zamówień

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.alegarden.pl lub poprzez pocztę elektroniczną z wysłanym zamówieniem na adres zamowienia@alegarden.pl przez 24 godziny na dobę.

2. Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest:

  • w przypadku Zamówień składanych przez stronę www.alegarden.pl - wypełnienie formularza Zamówienia w sposób prawidłowy i kompletny
  • w przypadku Zamówień składanych przez pocztę elektroniczną - kompletne zamówienie powinno zawierać: nazwę produktu lub produktów z ich kodami, ilościami oraz wybranym kolorem (jeżeli dany produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną); pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. adresata (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera), wybór formy płatności – za pobraniem lub przelewem. W przypadku zamówień składanych e-mailem nie ma możliwości płatności online i kartą.

3. Klient może wskazać dane wymagane do wystawienia faktury VAT na zamówione Towary w trakcie wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu www.alegarden.pl.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówione Towary są dostępne w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także Towarów w danej chwili niedostępnych na stronie Sklepu.

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Klient może wprowadzać zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem e-maila pod adresem zamowienia@alegarden.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 749 22 40.

§3. Ceny towarów i formy płatności

1. Wszystkie Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia dostępności Towaru przez Sklep. Z tą chwilą następuje również stan związania ofertą.

3. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy. O kosztach dostawy Klient zostanie poformowany po dodaniu Towaru do koszyka oraz wyborze sposobu dostawy. Koszt dostawy oraz innych ewentualnych opłat, które mogą być konieczne do uiszczenia w związku z realizacją Zamówienia, mogą być indywidualnie uzgodnione (mailowo) pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

4. Klient dokonujący zakupu w Sklepie może wybrać następujące formy płatności:

  • Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy:

WERTH-HOLZ S.A.
ul. Jasna nr 14/16A
00-041 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 12 1090 1593 0000 0001 3082 2833

  • Gotówką – przy odbiorze osobistym
  • Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera
  • Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności elektronicznych

 

5. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie (Ceny, Kosztu dostawy oraz ewentualne inne opłaty konieczne do uiszczenia w związku z realizacją Zamówienia) w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklepu.

6. Zamówienie opłacone przelewem lub przez zewnętrzny system płatności elektronicznych są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.

7. Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.

8. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odrębnego ustalenia z Klientem warunków i formy zapłaty za zamówione Towary.

§4. Dostawa

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych i uzależniony jest od lokalizacji Towaru w magazynie.

3. Informacje o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia znajdują się w karcie produktu, podczas składania Zamówienia oraz w powiadomieniach mailowych.

4. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów według złożonych Zamówień w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.

5. Do wartości Zamówienia doliczany jest Koszt dostawy.

6. Aktualny Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu.

7. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, powinien postępować zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Prawo pocztowe. Zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz odmowę przyjęcia Towaru.

§5. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' Konsument może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszty dostarczenia Towaru do Zakładu produkcyjnego Sprzedawcy na adres podany poniżej w związku z odstąpieniem ponosi Klient Prosimy o odesłanie wraz z Towarem kopii dowodu zakupu.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' Konsument powinien dokonać zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy.

3. Sklep gwarantuje zwrot Ceny, Kosztu dostawy oraz innych ewentualnych opłat koniecznych do uiszczenia w związku z realizacją Zamówienia zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny'. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów oraz prawa odstąpienia od Umowy można uzyskać pod adresem mailowym: zamowienia@alegarden.pl.

4. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.

5. W celu usprawnienia całej procedury zalecane jest wysłanie przesyłki zawierającej zwrot, na poniższy adres:

Zakład produkcyjny WERTH-HOLZ
ul. Dworcowa 5
66-330 Pszczew

§6. Reklamacje

1. Warunki reklamacji reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową. Sklep odpowiada za niezgodność Towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru kupującemu.

3. Klient zgłaszając reklamację z tytułu gwarancji zobowiązany jest przesłać Towar oraz prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny wraz z dowodem zakupu na adres wskazanego w §5, pkt. 6 niniejszego regulaminu. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

4. Klient w formularzu reklamacyjnym powinien podać jej powód oraz zamieścić dane kontaktowe takie jak: min. numer telefonu lub adres email.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni.

6. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów Towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Towary do wyboru.

7. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wyłączona zostaje odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

§7. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem złożenia Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawca ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

3. Sprzedawca zastrzega, iż w opisie Towarów na stronie internetowej Sklepu mogą pojawić się błędy, a udostępnione tam fotografie mogą nieznacznie odbiegać od faktycznego wyglądu Towarów.

§8. Ochrona Danych Osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Składając Zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Zamówienia i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi drogą elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy jest Sprzedawca. Zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w bazie Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

§9. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywać sądy właściwe dla siedziby Werth-Holz S.A. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sporów z Konsumentami, gdzie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kc, 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny'.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.alegarden.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5.04.2013.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Więcej
X