Klauzula informacyjna dla użytkowników e-sklepu.

I.Administratorem Państwa danych osobowych jest: Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna nr 14/6A, 00-041 Warszawa, KRS 0000292194, NIP 957-098-54-92,  e-mail: pomoc@alegarden.pl tel. 95 749 22 30

 

II.Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a)  w celu świadczenia usługi posiadania przez Państwa konta w naszym sklepie internetowym – na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez przejście procesu rejestracji konta i podania danych,

b)  w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego,

c)  w celu wykonania zawartej przez Państwa z nami umowy sprzedaży,

d)  w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, które musimy realizować w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub w związku z zawartą z Państwem umową, np. w celu ewidencjonowania przychodów (przepisy prawa podatkowego);

e)  w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem  – test równowagi dostępny na życzenie.

 

III.Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a)  podwykonawcom -  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu usługodawcy hostingowemu, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT, firmie księgowej;

b)  podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

c)  innym administratorom, przy pomocy których wykonujemy zawartą umowę, np. firmom kurierskim czy podmiotom obsługującym płatności online.

 

Aktualny wykaz odbiorców Państwa danych dostępny jest na życzenie.

 

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

 

IV.Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

a)   Państwa dane pozyskane w celu założenia konta w naszym sklepie internetowym - do czasu usunięcia Państwa konta,

b)   Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie

▪     przez 2 lata z uwagi na okres przedawnienia wzajemnych roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży,

▪     a w zakresie danych wynikających z dokumentacji księgowej odnoszącej się do zawartej pomiędzy nami umowy sprzedaży – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zakończyliśmy realizację umowy;

▪     w przypadku powstania sporu prawnego związanego z zawartą pomiędzy nami umową, do czasu jego zakończenia.

 

V.Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a)   prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

c)   prawo do usunięcia danych,

d)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:

  •  zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy
  •  zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego

f)  prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do cofnięcia zgody - gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

 

VI.  Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

VII. Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

IV.  Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy. Podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepie internetowym ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do założenia i utrzymywania konta, a konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości założenia konta w sklepie internetowym.

 

Więcej informacji w Polityce Prywatności i plików cookies.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Więcej
X