Polityka prywatności

Polityka Prywatności i plików cookies

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest – Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej nr 14/16A, 00-041 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292194, NIP: 9570985492, REGON: 220503759, o kapitale zakładowym 5.438.400,00 zł wpłaconym w całości.

Nasze dane kontaktowe: adres: Werth-Holz S.A., Zakład Produkcyjny, ul. Dworcowa 5, 66-330 Pszczew, e - mail: info@werth-holz.eu, telefon: +48 95 749 22 30

Na potrzeby niniejszej Polityki ustala się następujące rozumienie pojęć:

 1. Regulamin – Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług poprzez Sklep Internetowy.
 2. AdministratorWerth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej nr 14/16A, 00-041 Warszawa.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. Strona –https://www.alegarden.pl/.
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny na stronie https://www.alegarden.pl/.
 6. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony.
 7. Zamówienie – wyrażenie woli zakupu Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na Stronie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, które odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.

Spis treści

I.   Informacja o Administratorze Danych Osobowych.

II.  Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

III. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

A. Informacje ogólne – rodzaje danych zbieranych podczas wyświetlania strony .

B. Rodzaje i cele przetwarzanych danych. 4

C. Pliki cookie.

D. Korzystanie z narzędzi dostawców zewnętrznych – pliki cookie dostawców zewnętrznych.

IV. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

A. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą.

B. Prawo do sprostowania danych.

C. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

E.  Prawo do przenoszenia danych.

F.  Prawo do sprzeciwu.

G. Prawo do wycofania zgody.

H. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Klauzula informacyjna dla Użytkowników e-sklepu.

VI. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się.

 

I. Informacja o Administratorze Danych Osobowych.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną. Cieszymy się z Państwa odwiedzin. Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach postępowania przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, jakie mają miejsce podczas:

▪  korzystania z naszej strony internetowej, w tym podczas jej przeglądania;

▪  w związku z kontaktowaniem się przez Państwa z nami przy pomocy danych kontaktowych wskazanych na stronie – mailowo lub telefonicznie,

▪  w związku z dokonywaniem zakupów w naszym sklepie internetowym,

Informujemy, że za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych na tej stronie internetowej, w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), a więc Administratorem Państwa Danych Osobowych jest – Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej nr 14/16A, 00-041 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292194, NIP: 9570985492, REGON: 220503759, o kapitale zakładowym 5.438.400,00 zł wpłaconym w całości.

Nasze dane kontaktowe: adres: Werth-Holz S.A., Zakład Produkcyjny, ul. Dworcowa 5, 66-330 Pszczew, e - mail: info@werth-holz.eu, telefon: +48 95 749 22 30

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce. O istotnych zmianach będziemy informować komunikatem na Stronie. Komunikat o zmianie pojawi się z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiany mogą wynikać, np.

 • ze zmian w przepisach prawa,
 • zmian w obowiązujących standardach prywatności,
 • rozszerzenia naszej oferty.

O istotnych zmianach będziemy informować komunikatem na Stronie. Komunikat będzie:

 • przedstawiany w sposób widoczny,
 • będzie informował o treści wprowadzonych zmian,
 •  i ich konsekwencji dla Państwa.

Komunikat o zmianie pojawi się z odpowiednim wyprzedzeniem. Umożliwi to Państwu:

 • zapoznanie się z treścią komunikatu,
 • rozważenie wpływu zmian na przetwarzanie Państwa danych,

 wykonanie przez Państwa swoich praw przewidzianych w RODO (np. wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania).

 

II. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Co my robimy, aby chronić Państwa dane?

 1. Państwa dane przetwarzamy w sposób legalny, rzetelny, przejrzysty oraz bezpieczny. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy przy przetwarzaniu danych osobowych:

a) pozyskujemy dane osobowe w jasno określonych celach i nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami;

b) zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane, czyli nie zbieramy ich „na zapas”;

c) przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w oparciu o podstawę określoną w przepisach prawa;

d) dbamy  o  aktualność  i  poprawność  Państwa danych  osobowych  i  niezwłocznie reagujemy na zgłaszane nam wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych;

e) ograniczamy  przechowywanie  danych  osobowych  jedynie  do  okresu  niezbędnego  dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych;

f) realizujemy Państwa prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania, a także do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia  danych,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,  niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;

g) chronimy Państwa dane osobowe przed dostępem osób niepowołanych, a także przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, uszkodzeniem lub zmianą danych osobowych;

h) jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, zabezpieczony  stosowną  umową  o  powierzeniu  danych  osobowych,  w  zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;

i) stosujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności;

j) w ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 • zasady poufności – dbamy o to, aby Państwa dane osobowe nie zostały przypadkowo ujawnione osobom nieupoważnionym;
 • zasady integralności – chronimy dane przed ich nieuprawnioną modyfikacją;
 • zasady dostępności – zapewniamy dostęp upoważnionych osób do danych, gdy zajdzie taka potrzeba. Każdy nasz współpracownik mający dostęp do Państwa danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych.

Co Państwo powinni robić, aby dbać o bezpieczeństwo swoich danych?

 1. Zalecamy, aby każdy z Państwa zachowywał w poufności Login i Hasło do Logowania w Sklepie i nie udostępniał ich osobom trzecim.
 2. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym prosimy, aby zakończeniu korzystania z Sklepu, za każdym razem wylogować się z Konta.

 

III. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

A. Informacje ogólne – rodzaje danych zbieranych podczas wyświetlania strony .

Jeżeli korzystacie Państwo z naszej strony, zbieramy dane w postaci tzw. log serwera. (więcej)

Log serwera to dane przekazane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystacie. Gdy wywołujecie Państwo naszą stronę internetową, zbieramy dane potrzebne do wyświetlenia strony internetowej (potrzebne ze względów technicznych). Te dane to:

 • nasza odwiedzana strona internetowa,
 • data i godzina dostępu,
 • ilość wysłanych danych w bajtach,
 • używana przeglądarka internetowa,
 • używany system operacyjny,
 • używany adres IP (ewent. zanonimizowany).

Wskazane powyżej dane zbieramy w celu poprawnego wyświetlenia Państwu naszej Strony. Jest to pierwszy etap naszych relacji zmierzających do zawarcia pomiędzy Państwem a nami umowy sprzedaży naszych towarów.

B. Rodzaje i cele przetwarzanych danych.

 1. W zależności od rodzaju relacji w jaka Państwo z nami wchodzą, przetwarzamy różne kategorie Państwa danych. Zawsze będą to jednak zwykłe kategorie danych Państwa dotyczących – nie przetwarzamy danych tzw. szczególnych kategorii - przede wszystkim dane osobowe ujawniające: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 2. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu określone prawa. Więcej szczegółów na temat Państwa praw i ich wykonywania  znajdziecie Państwo w części „IV Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych”.
 3. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.
 4. Proszę pamiętać, że w przysługuje Państwu prawo wniesienia na dokonywane przez nas przetwarzanie skargi do organu nadzorczego. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 KONTAKT E-MAIL LUB TELEFONICZNY:

5. W przypadku skontaktowania się z nami mailowo lub telefonicznie, będziemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe jak  adres e-mail lub numer telefonu oraz pozostałe dane dobrowolnie podane przez Państwa podczas kontaktu (np. imię i nazwisko), w zakresie nie zbędnym do załatwienia sprawy, w jakiej kontakt nastąpił.

6. Celem przetwarzania będzie  udzielenie odpowiedzi na przekazana nam przez Państwa wiadomość.  W zależności od treści kierowanej wiadomości, podstawą przetwarzania będzie:

a) w przypadku kontaktu mającego na celu zawarcie umowy – podjęcie przez Państwa działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w przypadku kontaktu mającego za przedmiot inne sprawy – Państwa zgoda wyrażająca się poprzez fakt przesłania wiadomości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

7. Państwa dane osobowe będziemy udostępniać określonym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: naszemu usługodawcy hostingowemu, naszemu dostawcy oprogramowania do zarządzania Stroną i Sklepem, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT, podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

9. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania, Państwa danych -  po przetworzeniu zapytania – zostaną one skasowane.

10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z nami.

REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE:

11. W przypadku zarejestrowania Konta w Sklepie, będziemy przetwarzać Państwa dane w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, loginu i hasła.

Jeżeli w związku z założonym Kontem będą Państwo dokonywać zakupów w naszym Sklepie, wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane również na zasadach opisanych  poniżej w części SKŁADANIE i REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

12. Celem przetwarzania będzie założenie i utrzymywanie Państwa Konta w Sklepie.  Login i hasło będziemy przetwarzać również w związku z logowaniem się Państwa do założonego Konta w Sklepie w celu obsługi procesu logowania.

13. Podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda wyrażająca się poprzez przejście procesu rejestracji Konta w sklepie i podanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Informujemy, że skasowanie Konta jest możliwe w każdej chwili poprzez opcję „usuń konto” w panelu Użytkownika.

14. Państwa dane osobowe będziemy udostępniać określonym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: naszemu usługodawcy hostingowemu, naszemu dostawcy oprogramowania do zarządzania Stroną i Sklepem, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT, 

b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

15. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

16. Państwa dane będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta.

17. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości założenia Konta.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

18. W przypadku złożenia zamówienia, będziemy przetwarzać Państwa dane potrzebne do jego realizacji, tj. imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail. Jeżeli zażyczą sobie Państwo wystawienie faktury VAT, wtedy również NIP i adres siedziby firmy.

19. Celem przetwarzania będzie zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem naszego Sklepu i realizacja tej umowy (realizacja złożonego zamówienia).

20. Podstawą przetwarzania będzie wykonanie umowy, której Państwo są stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

21. Państwa dane osobowe będziemy udostępniać określonym kategoriom podmiotów.

22. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

23. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie:

a)  przez 2 lata z uwagi na okres przedawnienia wzajemnych roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży,

b) w zakresie danych wynikających z dokumentacji księgowej odnoszącej się do zawartej pomiędzy nami umowy sprzedaży – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zakończyliśmy realizację umowy;

c)  w przypadku powstania sporu prawnego związanego z zawartą pomiędzy nami umową, do czasu jego zakończenia.

24. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

REALIZACJA UPRAWNIEŃ ZWIĄZANYCH Z KUPOWANIEM TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

25. W przypadku REALIZACJI Państwa praw związanych z kupowaniem towarów przez nasz Sklep internetowy, a więc np. prawa odstąpienia od umowy czy prawa złożenia reklamacji, będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie niezbędnym do jego wykonania. Zakres ten może obejmować dane w postaci Państwa: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, NIP oraz numeru rachunku bankowego w przypadku zaistnienia potrzeby  dokonania zwrotu środków pieniężnych.

26. Celem przetwarzania będzie realizacja Państwa praw.

27. Podstawą przetwarzania będzie Państwa przepis prawa, który przyznaje Państwu określone prawo (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO).

28. Państwa dane osobowe będziemy udostępniać określonym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: naszemu usługodawcy hostingowemu, naszemu dostawcy oprogramowania do zarządzania Stroną i Sklepem, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT, 

b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

29. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

30. Państwa dane będą przetwarzane przez okres :

a) 2 lat od dnia wykonania umowy -  z uwagi na okres przedawnienia wzajemnych roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży,

b) w zakresie danych wynikających z dokumentacji księgowej odnoszącej się do zawartej pomiędzy nami umowy sprzedaży – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zakończyliśmy realizację umowy;

c) w przypadku powstania sporu prawnego związanego z zawartą pomiędzy nami umową, do czasu jego zakończenia.

31. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji Państwa praw.

 MARKETING:

32. Informujemy, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w celach marketingowych.

33. Państwa danych osobowych nie będziemy również przetwarzać w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa decyzji, w tym profilowania.

C. Pliki cookie.

Na stronie stosujemy pliki cookie, aby:

 • uatrakcyjnić Państwu odwiedziny,
 • umożliwić korzystanie z określonych funkcji.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe. Pliki te są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Urządzenie końcowe to urządzenie przy pomocy którego przeglądają Państwo stronę (np. komputer, tablet). Więcej na: https://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookie:

a) takie, które po zamknięciu, są ponownie kasowane (tzw. pliki cookie sesyjne),

b) takie, które pozostają na Państwa urządzeniu końcowym. Te pliki cookie umożliwiają nam lub naszym partnerom (pliki cookie dostawców zewnętrznych – czytaj więcej) rozpoznawanie Państwa przeglądarki w przypadku jego kolejnych odwiedzin (tzw. pliki cookie stałe).

Stosowane przez nas pliki cookie gromadzą i przetwarzają informacje na Państwa temat w określonym zakresie, tj. dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP.

Pliki cookie stałe są kasowane automatycznie po upływie wyznaczonego okresu czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie.

Ważne, aby wiedzieć: odpowiednie ustawienia w przeglądarce pozwolą Państwu:

 • posiadać informację o tym czy dana strona używa plików cookie;
 • zdecydować, czy chcą Państwo udzielić czy też odmówić zgody na korzystanie z tych plików.

Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie.

Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglądarki. Menu objaśnia w jaki sposób można dokonać zmiany ustawień plików cookie.

W zależności od rodzaju stosowanej przeglądarki, mogą Państwo dokonać dla niej zmian pod następującymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

W wyniku zmiany ustawień w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt - out. Służy on wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu – braku zgody. Należy pamiętać, iż plik cookie - opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuną Państwo wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.

Ważne aby wiedzieć: informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w zakresie urządzeń mobilnych znajdą Państwo na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).

Ważne, aby wiedzieć: W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies naszych dostawców zewnętrznych, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC  oraz Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

D. Korzystanie z narzędzi dostawców zewnętrznych – pliki cookie dostawców zewnętrznych.

Na stronie korzystamy z narzędzi dostawców zewnętrznych, w tym narzędzi analizy statystyk serwisów. Oznacza to, że  w Państwa urządzeniu mogą być instalowane plik cookie:

 •  firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics:

Korzystamy z narzędzi Google Analytics. Narzędzia te zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin na stronie. Informacje te wskazują na:

 • podstrony, które Państwo wyświetlili,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami.

Informacje te zbierane są w celu jak najlepszego dopasowania naszej strony i oferty do Państwa potrzeb. Realizacja celu wymaga generowania na podstawie zebranych informacji anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz dokonywanie analizy aktywności na stronie. Cel realizowany jest poprzez korzystanie z  plików cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Ważne, aby wiedzieć:

 • Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej.
 • Informacje generowane przez plik cookie (w tym skrócony adres IP) są  przekazywane serwerowi Google w USA i tam też są przechowywane.
 • Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Zapewnia to anonimizację adresu IP dzięki zastosowanie skrótu i wyklucza możliwość bezpośredniej identyfikacji osób.

Dzięki rozszerzeniu adres IP użytkownika zostaje skrócony wcześniej przez Google w państwach członkowskich UE lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 • Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i dalszej realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu.
 • Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 • Zapisywanie plików cookie użytkownik może zablokować za pomocą odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki.

Informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje i usługi ze strony internetowej mogą być niedostępne.

Ważne, aby wiedzieć: Mogą państwo zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikację w zakresie porozumienia Privacy Shield między EU i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany w Unii Europejskiej.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google

IV.    Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą (podmiot danych), jest uprawniona do wniesienia do nas żądania o zrealizowanie praw, o których mowa w art. 15 – 22 RODO, tj.:

A.  prawa dostępu do danych,
B.  prawa do sprostowania danych,
C.  prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
D.  prawa do ograniczenia przetwarzania,
E.   prawa do przenoszenia danych

Realizacja tego prawa nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących.

Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych.

Dotyczy danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub umowy.

F. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz  zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

G. prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,

W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Państwa danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 H. prawo do wycofania zgody,

Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

I.  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych infolinia tel.: 606-950-000 ), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

Żądania mogą być wnoszone:

a) drogą tradycyjną na adres: ul. Dworcowa 5, 66-330 Pszczew

b) drogą elektroniczną na adres mailowy: info@werth-holz.eu

c) osobiście w naszej siedzibie: ul. Dworcowa 5, 66-330 Pszczew

 1. Rozpatrujemy żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
 2. Przy zgłoszeniu żądanie powinni Państwo podać dane umożliwiające Państwa jednoznaczną identyfikację.
 3. Nie odmawiamy podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą pragnącej wykonać prawa jej przysługujące, chyba że nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.
 4. Bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielamy Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22. W razie potrzeby termin ten możemy  przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Państwa o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
 5. Jeśli otrzymamy Państwa żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje zwrotne także przekażemy elektronicznie, chyba że zażądają Państwo innej formy.
 6. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Państwa żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Państwa o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 7. Komunikacja i działania podejmowane na mocy art. 15–22 są co do zasady wolne od opłat. Jeżeli jednak Państwa żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:

a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo

b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

8. Jeżeli nie możemy jednoznacznie Państwa zidentyfikować lub mamy uzasadnione wątpliwości co do Państwa tożsamości, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości.  Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji, nie uzupełnią ich Państwo i Państwa jednoznaczna identyfikacja będzie niemożliwa, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. O terminie do podania dodatkowych danych i konsekwencjach ich niepodania Państwa pouczymy

9. Informujemy o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że byłoby to niemożliwe lub wymagające niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

A. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą. 

 1.  Mają Państwo prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Państwa dane. Jeśli tak, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji obejmujących:

a) cel przetwarzania,  

b) kategorie zebranych danych,

c) wyszczególnienie odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane,

d) planowany okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu,

e) wskazanie o przysługujących Państwu prawach, tj. prawie do sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

f) źródła danych, jeśli dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą,

g) poinformowanie o występowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także znaczeniu  i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,

h) przekazanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2. Możemy Państwu dostarczyć kopię posiadanych Państwa danych osobowych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Za każdą kolejną kopię danych możemy pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

3. Jeżeli zwracają się Państwo o kopię drogą elektroniczną - informacji udzielamy powszechnie stosowaną drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego przyszło zapytanie. Mogą Państwo poprosić o przekazanie kopii w inny sposób.

4. Jeżeli przetwarzamy duże ilości informacji o Państwie – możemy poprosić najpierw o wskazanie, o jakie konkretnie informacje Państwu chodzi.

 

B. Prawo do sprostowania danych.

1. Mogą Państwo żądać niezwłocznego sprostowania Państwa danych- jeżeli dane są nieprawidłowe

2. Mogą Państwo żądać uzupełnienia danych – jeżeli dane są niekompletne.

3. O sprostowaniu Państwa danych informujemy każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

C. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

 1. Mają Państwo prawo żądać usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli:  

a) dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b) podstawa przetwarzania była Państwa zgoda i tę zgodę Państwo cofnęli (i nie mamy już innej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych),

c) wnieśli Państwo sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w Państwa indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,

d) dane osobowe były przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem,

e) dane osobowe musimy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy,

f) Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem przez nas usług społeczeństwa informacyjnego, kierowanych do dzieci. 

2. Jeśli Państwa dane osobowe były przez nas upublicznione – podejmiemy działania w celu poinformowania podmiotów, którym dane udostępniliśmy, o Państwa żądaniu. Działania te będą miały na celu usunięcie wszelkich łącz do tych danych i ich kopi. Działania te podejmiemy w zakresie w jakim pozwoli nam na to technologia i przy uwzględnieniu kosztów realizacji tych działań.

3. Państwa żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

b) do wywiązania się przez nas z ciążącego na nas prawnego obowiązku,

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

 1. Maja Państwo prawo wnieść żądanie o ograniczenie przetwarzania Państwa danych, gdy:

a) kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych (wtedy ograniczymy przetwarzanie do czasu sprawdzenia prawidłowości posiadanych Państwa danych),  

b) przetwarzamy dane niezgodne z prawem, a mino to sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych i w zamian żądają ograniczenia ich wykorzystywania,

c) my już nie potrzebujemy Państwa danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia przez nas, czyje prawa są nadrzędne wobec dokonywanego przetwarzania – nasze czy Państwa?

2. Jeżeli ograniczymy przetwarzanie, to Państwa dane możemy przetwarzać (ale z wyjątkiem przechowywania):

– wyłącznie za Państwa zgodą, 

– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

– w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

– z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3.Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania poinformujemy Państwa o tym. 

4. O ograniczeniu przetwarzania danych informujemy każdy podmiot, któremu ujawniliśmy Państwa dane. Czynimy to w zakresie w jakim jest to możliwe, przy uwzględnieniu wysiłku jaki musimy w to włożyć.

 

E. Prawo do przenoszenia danych.

Realizacja Państwa żądania nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących.

Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych.

 1.  Mają państwo prawo żądania przeniesienia Państwa danych.
 2. Oznacza to, że mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane:
 • w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
 • nadającym się do odczytu maszynowego.

3. Dotyczy to jednak tylko tych danych, które dostarczone nam zostały przez Państwa.

4. Mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony,  jeżeli:

a) Przetwarzamy te dane  na podstawie zgody lub na podstawie umowy i

b) Przetwarzania dokonujemy w sposób zautomatyzowany.

5. Mają Państwo prawo zażądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Spełnimy to żądanie, o ile będzie to technicznie możliwe.

6. Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia przez Państwa żądania o usunięcie danych osobowych.

7. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej.

 

F. Prawo do sprzeciwu.

Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz  zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

 1.  Prawo sprzeciwu przysługuje Państwu gdy przetwarzamy Państwa dane:

a) w interesie publicznym,

b) w ramach sprawowania władzy publicznej

c) na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu,

d) lub podlegają one profilowaniu

i zaistnieje szczególna sytuacja uzasadniająca ten sprzeciw.

 • Wówczas sprzeciw mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie.
 • Gdy otrzymamy sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe.
 • Dane możemy przetwarzać dalej jedynie wtedy, gdy wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności dane te stanowią podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Prawo sprzeciwu przysługuje Państwu również wtedy, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 • Wówczas sprzeciw mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie.
 • Gdy otrzymamy sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Obowiązek ten zrealizujemy bez żadnych dodatkowych wyjątków. Zatem nie musi zaistnieć żadna szczególna sytuacja, aby Państwa żądanie zostało zrealizowane.
 • Należy pamiętać, że pomimo takiego sprzeciwu, Państwa dane mogą być nadal przetwarzane w innych celach. 

 3. Prawo sprzeciwu przysługuje również wtedy, gdy Państwa dane przetwarzamy do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

 • Wówczas sprzeciw mogą Państwo wnieść, gdy zaistnieje jakaś szczególna sytuacja uzasadniająca ten sprzeciw
 • Sprzeciwu nie zrealizujemy, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez nas zadania realizowanego w interesie publicznym.

 4. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Państwa danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 1. Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

2. Uprawnienie nie dotyczy sytuacji, gdzie takie przetwarzanie:

a) jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między nami a Państwem;

b) jest dozwolona prawem, któremu podlegamy, a prawo to przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów  lub

c) opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

3. Jeżeli w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji Państwa dane będziemy profilować, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

4. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać te dane osobowe, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane te są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Jeżeli w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji Państwa dane będziemy osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego -  maja Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania.

6. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno nam już przetwarzać do takich celów.

 

G. Prawo do wycofania zgody.

Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1.  Jeżeli Państwa dane przetwarzamy na podstawie Państwa  zgody – maja Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę.
 2. Ważne, aby wiedzieć, że: Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

H. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, infolinia tel: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

Jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych dokonujemy sprzecznie z prawem – to mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzoru w stosunku do nas jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl, infolinia tel: 606 950 000. Skargę można wnieść także w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie. Organem nadzoru w stosunku do Administratora jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

V. Klauzula informacyjna dla Użytkowników e-sklepu.

 I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna nr 14/6A, 00-041 Warszawa, KRS 0000292194, NIP 957-098-54-92, e - mail: info@werth-holz.eu, telefon: +48 95 749 22 30

II.  Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu świadczenia usługi posiadania przez Państwa konta w naszym sklepie internetowym – na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez przejście procesy rejestracji konta i podanie danych,

b) w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego,

c) w celu wykonania zawartej przez Państwa z nami umowy sprzedaży,

d) w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, które musimy realizować w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub w związku z zawartą z Państwem umową, np. w celu ewidencjonowania przychodów (przepisy prawa podatkowego);

e) w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem  – test równowagi dostępny na życzenie.

 III. Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom -  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu usługodawcy hostingowemu, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT, firmie księgowej;

b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

c) innym administratorom, przy pomocy których wykonujemy zawartą umowę, np. firmom kurierskim czy podmiotom obsługującym płatności online.

 Aktualny wykaz odbiorców Państwa danych dostępny na życzenie.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

 IV.  Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

a) Państwa dane pozyskane w celu założenia konta w naszym sklepie internetowym - do czasu usunięcia Państwa konta,

b) Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie

▪  przez 2 lata z uwagi na okres przedawnienia wzajemnych roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży,

▪  a w zakresie danych wynikających z dokumentacji księgowej odnoszącej się do zawartej pomiędzy nami umowy sprzedaży – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zakończyliśmy realizację umowy;

▪  w przypadku powstania sporu prawnego związanego z zawartą pomiędzy nami umową, do czasu jego zakończenia.

 V. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:

 • zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy
 •   zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego

 f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do cofnięcia zgody -  gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa  zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

VI. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
VII. Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

VIII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy. Podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepie internetowym ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do założenia i utrzymywania konta, a konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości założenia konta w sklepie internetowym.

VI.   Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna nr 14/6A, 00-041 Warszawa, KRS 0000292194, NIP 957-098-54-92,  e - mail: info@werth-holz.eu, telefon: +48 95 749 22 30

I. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na skierowaną do nas wiadomość, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem – test równowagi dostępny na życzenie;

b) jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy – w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia.

II. Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) Podwykonawcom -  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu usługodawcy hostingowemu czy podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT;

b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Aktualny wykaz odbiorców Państwa danych dostępny u Administratora.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

III. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania, Państwa danych -  po przetworzeniu zapytania – zostaną one skasowane.

IV. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:

 • zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw),a Państwa dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy

 • zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do cofnięcia zgody -  gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa  zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

VII. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VIII. Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

IX. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny. Brak podania danych oznacza brak możliwości przekazania wiadomości lub brak możliwości udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Więcej
X