Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego AleGarden.pl

 

Sklep internetowy AleGarden.pl, dostępny pod adresem internetowym: www.alegarden.pl, jest prowadzony przez spółkę WERTH-HOLZ S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Jasna nr 14/16A, 00-041 Warszawa), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292194, płatnika podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9570985492; REGON: 220503759, o kapitale zakładowym 5.438.400,00 zł wpłaconym w całości.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów w Sklepie prowadzonym pod marką AleGarden.pl, umieszczonym na stronie internetowej www.alegarden.pl.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Adres korespondencyjny: ul. Dworcowa 5, 66—330 Pszczew   

Adres e-mailowy: info@werth-holz.eu

 

§1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się następujące zwroty należy przez nie rozumieć:

Cena – wartość Towarów podana przy każdym przedmiocie na stronie internetowej Sklepu wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT), bez Kosztów dostawy.

Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysłane przez serwer www i zapisywane po stronie urządzenia Klienta.

Dostawca/Kurier – podmiot, który na zlecenie Sprzedawcy dokonuje dostawy zamówionego Towaru do Klienta.

Kodeks cywilny/k.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu.

Koszt dostawy – ponoszony przez Klienta koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wyznaczonego przez Klienta.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych osobowych w Sklepie. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jak również jest prezentowana na stronie internetowej.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Regulamin – niniejszy dokument.

Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca, np. pożar, trzęsienie ziemi, powódź, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe.   

Sklep – oznacza sklep internetowy, umieszczony na stronie internetowej www.alegarden.pl, należący do Sprzedawcy i prowadzony pod marką AleGarden.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca/Administrator Danych - WERTH-HOLZ S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Jasna nr 14/16A, 00-041 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292194, NIP: 9570985492, REGON: 220503759, o kapitale zakładowym 5.438.400,00 zł wpłaconym w całości.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954).

Towary – przedmioty uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.

Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia włącznie.

Zamówienie – zlecenie zakupu za Cenę złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

§2. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy AleGarden.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet tylko i wyłącznie na terenie Polski. Dostawa Towarów zakupionych w Sklepie może być dokonana jedynie na terytorium Polski.

2. W Sklepie Internetowym AleGarden.pl są sprzedawane wyłącznie towary oryginalne i nowe. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.alegarden.pl.

3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą lub/i niedozwolonym działaniem osób trzecich.

5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Klient ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem Zamówienia. Dodatkowo Sprzedawca wysyła treść Regulaminu wraz z mailem potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji na adres e-mail Klienta. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Sprzedawca się posługuje.

 

§3. Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień konieczny jest:

a) dostęp do sieci Internet;

b) zainstalowana przeglądarka internetowa;

c) aktywne konto poczty elektronicznej;

d) włączona obsługa plików cookies;

e) zainstalowany program FlashPlayer.  

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 

§4. Oferowane Towary

1. Sklep oferuje szeroki asortyment produktów i elementów architektury ogrodowej wykonanych z drewna, w tym: płotków, pergoli, domków ogrodowych, huśtawek, wyrobów do dekoracji ogrodów, przydomowych placów zabaw. Wszystkie produkty są oryginalne i nowe. Wszystkie produkty są wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

2. Na stronie internetowej każdego Towaru znajdują się informacje na temat Towaru takie jak:

a) zwięzły opis;

b) rodzaj drewna;

c) kolor;

d) wymiary;

e) narzędzia potrzebne do montażu;

f) ilość osób potrzebna do montażu;

g) waga;

h) orientacyjne wymiary opakowania.

 

§5. Zasady składania Zamówienia

1. W pierwszej kolejności Klient wybiera interesujący go Towar i dodaje do koszyka. Jedno kliknięcie Towaru oznacza wybór jednej sztuki Towaru. Klient może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego Towaru w koszyku.

2. Klient zatwierdzając zamówienie poprzez kliknięcie ,,Przejdź do kasy” otrzymuje ,,Podsumowanie zamówienia”, w którym wypełnia dane potrzebne do pełnej realizacji Zamówienia, tj. dane potrzebne do wysyłki, dane kontaktowe, wybiera formę płatności.

3. Klient może wpisać w ,,Podsumowaniu zamówienia” kod rabatowy. Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się obniżonej kwoty do zapłaty.

4. Klient wybiera formę płatności i potwierdza chęć zawarcia Umowy przyciskiem ,,Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

5. W przypadku składania Zamówienia, szczególnie gdy Klient nie jest zalogowany do Konta zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail, na podany wcześniej adres, zawierającą potwierdzenia Zamówienia.

 

§6. Zasady realizacji Zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.alegarden.pl lub poprzez pocztę elektroniczną z wysłanym zamówieniem na adres zamowienia@alegarden.pl przez 24 godziny na dobę.

2. Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest:

  • w przypadku Zamówień składanych przez stronę www.alegarden.pl - wypełnienie formularza Zamówienia w sposób prawidłowy i kompletny,
  • w przypadku Zamówień składanych przez pocztę elektroniczną, kompletne zamówienie powinno zawierać: nazwę produktu lub produktów z ich kodami, ilościami oraz wybranym kolorem (jeżeli dany produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną); pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. adresata (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera), wybór formy płatności – za pobraniem lub przelewem. W przypadku zamówień składanych e-mailem nie ma możliwości płatności online i kartą.

3. Klient może wskazać dane wymagane do wystawienia faktury VAT na zamówione Towary w trakcie wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu www.alegarden.pl.

4. Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego Towaru w magazynie. W przypadku pozytywnego przyjęcia Zamówienia Sprzedawca wysyła informację na adres e-mail Klienta o przyjęciu Zamówienia. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także Towarów w danej chwili niedostępnych na stronie Sklepu.

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Klient może wprowadzać zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt, w szczególności za pośrednictwem e-maila pod adresem: zamowienia@alegarden.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 95 749 22 59.

7. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych i uzależniony jest od lokalizacji Towaru w magazynie.

9. Informacje o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia znajdują się w karcie produktu, podczas składania Zamówienia oraz w powiadomieniach e-mailowych.

10. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów według złożonych Zamówień w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem wybranego przez siebie Dostawcy.

11. Koszt dostawy podawany jest przy składaniu Zamówienia i jest ustalany dynamicznie w zależności od wielkości lub wartości zamówienia.

12. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, powinien postępować zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188). Zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera lub odmowę przyjęcia Towaru.

13. W szczególnych przypadkach – np. brak towaru lub siła wyższa – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Klienta. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem Zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, wpłacone środki podlegają zwrotowi.

 

§7. Ceny towarów i formy płatności

1. Wszystkie Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (są cenami brutto), natomiast nie zawierają Kosztu dostawy. Koszt dostawy widoczny jest na Formularzu zamówienia. Klient zapoznaje się z kwotą do zapłaty zawierającą Cenę Towaru oraz Koszt dostawy przed złożeniem Zamówienia.

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia dostępności Towaru przez Sklep. Z tą chwilą następuje również stan związania ofertą.

3. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy. O kosztach dostawy Klient zostanie poinformowany po dodaniu Towaru do koszyka oraz wyborze sposobu dostawy. Koszt dostawy oraz innych ewentualnych opłat, które mogą być konieczne do uiszczenia w związku z realizacją Zamówienia, mogą być indywidualnie uzgodnione (mailowo) pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

4. Klient dokonujący zakupu w Sklepie może wybrać następujące formy płatności:

a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy:

WERTH-HOLZ S.A.
ul. Jasna nr 14/16A
00-041 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 12 1090 1593 0000 0001 3082 2833

b) gotówką – przy odbiorze osobistym

c) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera

d) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności elektronicznych 

5. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie (Ceny, Kosztu dostawy oraz ewentualne inne opłaty konieczne do uiszczenia w związku z realizacją Zamówienia) w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklepu.

6. Zamówienie opłacone przelewem lub przez zewnętrzny system płatności elektronicznych są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.

7. Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.

8. W szczególnych przypadkach – np. brak towaru lub siła wyższa – Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odrębnego ustalenia z Klientem warunków i formy zapłaty za zamówione Towary.

 

§8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że zachodzi wyjątek wskazany w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia odebrania przesyłki z Towarem przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę.  

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu wskazanego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia odebrania przesyłki z ostatnią rzeczą, partią lub częścią przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny, faxem, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 134), jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres-email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument:

a) zwraca Towar Sprzedawcy lub osobie przez Sprzedawcę upoważnionej do odbioru Towaru, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy; termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument prześle Towar Sprzedawcy przed upływem terminu 14 dni;

b) ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru;

c) odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z Towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy, Sprzedawca:

a) zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy;

b) zwraca płatności, o których mowa w lit. a przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami;

c) może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. W przypadku, gdy ze względu na charakter Towaru nie będzie możliwe jego odesłanie w zwykłym trybie pocztą tradycyjną, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się znajdować w opisie Towaru w Sklepie.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§9. Reklamacje

1. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Klient ma prawo reklamować wadliwy Towar na podstawie przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi określonych w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. Reklamację można zgłosić w każdy sposób, w tym przede wszystkim pisemnie pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy Sprzedawcy. Formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Reklamacja winna zawierać:

a) możliwie dokładny opis wady;

b) możliwie dokładne określenie okoliczności wystąpienia wady (czas, miejsce);

c) dane kontaktowe Konsumenta;

d) żądanie Konsumenta związane z wystąpieniem wady;

e) numer Zamówienia;

f) nazwę lub kod Towaru;

g) w miarę możliwości zdjęcia;

f) kopię faktury lub paragonu, stanowiące dowód zawarcia Umowy;

g) w miarę możliwości kopię protokołu szkody spisanego przez kuriera.

4. Sklep odpowiada za niezgodność Towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi.

5. Sprzedawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta, rozstrzygnie reklamację i udzieli odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej, w szczególności dokona tego drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

6. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony może zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów Towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru albo obniży Cenę albo zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Towary do wyboru.

7. Zgodnie z art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział.

8. Sprzedawca nie udziela Klientowi żadnej gwarancji na zakupiony Towar, chyba że co innego wynika z opisu konkretnego Towaru.

9. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Towaru bez wad fizycznych lub prawnych.

 

§10. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem złożenia Zamówienia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawca ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

3. Sprzedawca zastrzega, iż w opisie Towarów na stronie internetowej Sklepu mogą pojawić się błędy, a udostępnione tam fotografie mogą nieznacznie odbiegać od faktycznego wyglądu Towarów.

4. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

 

§11. Ochrona Danych Osobowych – RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej nr 14/16A, 00-041 Warszawawpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292194, płatnika podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9570985492; REGON: 220503759, o kapitale zakładowym 5.438.400,00 zł wpłaconym w całości.

Nasze dane kontaktowe: adres: Werth-Holz S.A., Zakład Produkcyjny, ul. Dworcowa 5, 66-330 Pszczew, e - mail: info@werth-holz.eu, telefon: +48 95 749 22 30

2. Szczegółowe informacje o celach, podstawach przetwarzania, okresie w jakim dane będą przetwarzane oraz przysługujących prawach, znajdują Państwo się w Polityce prywatności i cookies.

 

§12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1930), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1930), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów).

 

§13. Postanowienia końcowe

1. Klient jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia Umowy z Klientem, nie będącym Konsumentem, będą rozpatrywać sądy właściwe dla siedziby Werth-Holz S.A.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134) oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123)

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.alegarden.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5. Sprzedawca, z racji tego, że nie należy do żadnej branżowej organizacji nie stosuje żądnego kodeksu dobrych praktyk, stosowanego przez taką organizację.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020.

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

AleGarden.pl

WERTH-HOLZ S.A.
ul. Dworcowa 5
66—330 Pszczew
 

pomoc@alegarden.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data odbioru towaru:             …………………….

Imię i nazwisko:                     …………………….

Adres:                                     …………………….

 

………………………………………………

[data i podpis]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Więcej
X